News & Activities

 • เน็ตมาร์คร่วมออกบูธในงาน WUNCA ครั้งที่ 23

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม นำทีมโดยบริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเน็ตมาร์ค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบและปรับปรุงห้อง Data Center ตามระบบภายใต้มาตรฐาน TIA 942 โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Infrastructure) ทั้งสัญญาณเสียง และข้อมูล (Voice & Data) ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน WUNCA ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application)” หรือ WUNCA เป็นโครงการที่เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการโดยให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เวียนเป็นเจ้าภาพ โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา WUNCA เป็นเวทีให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย ทั้งมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และต่างประเทศ การอภิปรายกำหนดแนวทางของกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก UniNet การอภิปรายและประชุมกลุ่มย่อยในการสร้างความร่วมมือ การนำเสนอแผนการดำเนินงานและผลงานของกลุ่ม การนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

  การร่วมกิจกรรมออกบูธในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพาร์ทเนอร์หลายรายที่มาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ที่บูธเน็ตมาร์ค คือ Air, UPS และระบบ Monitoring ของ Emerson รวมถึงสายเคเบิ้ลของ R&M และ AppWall, Firewall Enterprise, Mobility Management Platform จากทาง McAfee ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเสนอที่บูธเน็ตมาร์คช่วงตลอด 3 วันได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน WUNCA มาสอบถามข้อมูลที่บูธเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่นำเสนอนั้นเหมาะสำหรับการวางระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชนเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันและได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ

 • เน็ตมาร์คร่วมออกบูธในงาน WUNCA ครั้งที่ 23

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม นำทีมโดยบริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเน็ตมาร์ค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบและปรับปรุงห้อง Data Center ตามระบบภายใต้มาตรฐาน TIA 942 โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Infrastructure) ทั้งสัญญาณเสียง และข้อมูล (Voice & Data) ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน WUNCA ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application)” หรือ WUNCA เป็นโครงการที่เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการโดยให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เวียนเป็นเจ้าภาพ โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา WUNCA เป็นเวทีให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย ทั้งมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และต่างประเทศ การอภิปรายกำหนดแนวทางของกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก UniNet การอภิปรายและประชุมกลุ่มย่อยในการสร้างความร่วมมือ การนำเสนอแผนการดำเนินงานและผลงานของกลุ่ม การนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

  การร่วมกิจกรรมออกบูธในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพาร์ทเนอร์หลายรายที่มาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ที่บูธเน็ตมาร์ค คือ Air, UPS และระบบ Monitoring ของ Emerson รวมถึงสายเคเบิ้ลของ R&M และ AppWall, Firewall Enterprise, Mobility Management Platform จากทาง McAfee ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเสนอที่บูธเน็ตมาร์คช่วงตลอด 3 วันได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน WUNCA มาสอบถามข้อมูลที่บูธเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่นำเสนอนั้นเหมาะสำหรับการวางระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชนเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันและได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ

<< Back
Back
 • เน็ตมาร์คร่วมออกบูธในงาน WUNCA ครั้งที่ 23

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม นำทีมโดยบริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเน็ตมาร์ค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบและปรับปรุงห้อง Data Center ตามระบบภายใต้มาตรฐาน TIA 942 โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Infrastructure) ทั้งสัญญาณเสียง และข้อมูล (Voice & Data) ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน WUNCA ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application)” หรือ WUNCA เป็นโครงการที่เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการโดยให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เวียนเป็นเจ้าภาพ โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา WUNCA เป็นเวทีให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย ทั้งมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และต่างประเทศ การอภิปรายกำหนดแนวทางของกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก UniNet การอภิปรายและประชุมกลุ่มย่อยในการสร้างความร่วมมือ การนำเสนอแผนการดำเนินงานและผลงานของกลุ่ม การนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

การร่วมกิจกรรมออกบูธในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพาร์ทเนอร์หลายรายที่มาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ที่บูธเน็ตมาร์ค คือ Air, UPS และระบบ Monitoring ของ Emerson รวมถึงสายเคเบิ้ลของ R&M และ AppWall, Firewall Enterprise, Mobility Management Platform จากทาง McAfee ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเสนอที่บูธเน็ตมาร์คช่วงตลอด 3 วันได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน WUNCA มาสอบถามข้อมูลที่บูธเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่นำเสนอนั้นเหมาะสำหรับการวางระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชนเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันและได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ