News & Activities

 • จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพแห่งตน สู่การเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ"

   

   

   

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมให้กับLeadership และพนักงาน  Senior ทุกท่าน โดยหัวข้อในการอบรมคือหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพแห่งตน สู่การเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ” โดย อาจารย์ สุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ และ อาจารย์วิชัย วรธานีวงศ์ ณ ตึกสรชัย ชั้นที่ 24 บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น.

   

   

  โดยการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาทักษะ และศักยภาพของพนักงานสู่การเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร และเมื่อพนักงานมีศักยภาพมากขึ้นก็จะสามารถพัฒนาสู่ทีมงานที่มีคุณภาพ แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการแข่งขันในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  ด้านความรู้

  1. เพื่อให้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ แะลความเข้าใจความสำคัญในฐานะของผู้นำ

  2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและเป็นที่ยอมรับในสภาวะแห่งการเป็นผู้นำ

  3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทำงานได้ดีขึ้น

   

   

  ด้านทักษะ

  1. เพื่อพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับการอยู่ในฐานะแห่งผู้นำ สร้างการยอมรับอย่างเต็มใจจากทุกคนในหน่วยงาน

  2. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาต่างๆในการทำงาน สามารถแสดงศักยภาพการจัดการปัญหาในสถานการณต่างๆได้ดี

  3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นผู้นำ แก้ปัญหาความไม่เข้าใจ หรือการสื่อสารที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน

   

   

  ด้านทัศนคติ

  1. เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรในองค์กร ปรับทัศนคติที่ถูกต้องในการทำงาน เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพตรงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางขององค์กร

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน ต่อผู้ร่วมงาน ปรับความเข้าใจในการทำงาน ระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกันเองและหน่วยงานภายนอกได้ดียิ่งขึ้น

  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จักใช้มนุษยสัมพันธ์ครองใจคน เกิดความศรัทธา และเชื่อมั่นในตนเอง และผู้ร่วมงานสามารถนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ครองใจผู้ร่วมงานได้

 • จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพแห่งตน สู่การเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ"

   

   

   

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมให้กับLeadership และพนักงาน  Senior ทุกท่าน โดยหัวข้อในการอบรมคือหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพแห่งตน สู่การเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ” โดย อาจารย์ สุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ และ อาจารย์วิชัย วรธานีวงศ์ ณ ตึกสรชัย ชั้นที่ 24 บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น.

   

   

  โดยการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาทักษะ และศักยภาพของพนักงานสู่การเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร และเมื่อพนักงานมีศักยภาพมากขึ้นก็จะสามารถพัฒนาสู่ทีมงานที่มีคุณภาพ แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการแข่งขันในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  ด้านความรู้

  1. เพื่อให้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ แะลความเข้าใจความสำคัญในฐานะของผู้นำ

  2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและเป็นที่ยอมรับในสภาวะแห่งการเป็นผู้นำ

  3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทำงานได้ดีขึ้น

   

   

  ด้านทักษะ

  1. เพื่อพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับการอยู่ในฐานะแห่งผู้นำ สร้างการยอมรับอย่างเต็มใจจากทุกคนในหน่วยงาน

  2. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาต่างๆในการทำงาน สามารถแสดงศักยภาพการจัดการปัญหาในสถานการณต่างๆได้ดี

  3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นผู้นำ แก้ปัญหาความไม่เข้าใจ หรือการสื่อสารที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน

   

   

  ด้านทัศนคติ

  1. เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรในองค์กร ปรับทัศนคติที่ถูกต้องในการทำงาน เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพตรงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางขององค์กร

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน ต่อผู้ร่วมงาน ปรับความเข้าใจในการทำงาน ระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกันเองและหน่วยงานภายนอกได้ดียิ่งขึ้น

  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จักใช้มนุษยสัมพันธ์ครองใจคน เกิดความศรัทธา และเชื่อมั่นในตนเอง และผู้ร่วมงานสามารถนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ครองใจผู้ร่วมงานได้

<< Back
Back
 • จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพแห่งตน สู่การเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ"

 

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมให้กับLeadership และพนักงาน  Senior ทุกท่าน โดยหัวข้อในการอบรมคือหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพแห่งตน สู่การเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ” โดย อาจารย์ สุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ และ อาจารย์วิชัย วรธานีวงศ์ ณ ตึกสรชัย ชั้นที่ 24 บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น.

 

 

โดยการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาทักษะ และศักยภาพของพนักงานสู่การเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร และเมื่อพนักงานมีศักยภาพมากขึ้นก็จะสามารถพัฒนาสู่ทีมงานที่มีคุณภาพ แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการแข่งขันในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ด้านความรู้

1. เพื่อให้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ แะลความเข้าใจความสำคัญในฐานะของผู้นำ

2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและเป็นที่ยอมรับในสภาวะแห่งการเป็นผู้นำ

3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทำงานได้ดีขึ้น

 

 

ด้านทักษะ

1. เพื่อพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับการอยู่ในฐานะแห่งผู้นำ สร้างการยอมรับอย่างเต็มใจจากทุกคนในหน่วยงาน

2. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาต่างๆในการทำงาน สามารถแสดงศักยภาพการจัดการปัญหาในสถานการณต่างๆได้ดี

3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นผู้นำ แก้ปัญหาความไม่เข้าใจ หรือการสื่อสารที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน

 

 

ด้านทัศนคติ

1. เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรในองค์กร ปรับทัศนคติที่ถูกต้องในการทำงาน เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพตรงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางขององค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน ต่อผู้ร่วมงาน ปรับความเข้าใจในการทำงาน ระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกันเองและหน่วยงานภายนอกได้ดียิ่งขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จักใช้มนุษยสัมพันธ์ครองใจคน เกิดความศรัทธา และเชื่อมั่นในตนเอง และผู้ร่วมงานสามารถนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ครองใจผู้ร่วมงานได้