Our Solutions

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีของ Network ที่เชื่อมต่อกันด้วยสายเคเบิล (Wired Network) ยังคงมีความน่าเชื่อถือที่สูงกว่าเทคโนโลยีของ Network แบบไร้สาย  ดังนั้น Backbone Network โดยส่วนใหญ่มักจะถูกออกแบบให้เป็น Wired Network ซึ่งอุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อกันด้วยสาย LAN ซึ่งอาจจะเป็นสายชนิด Fiber Optic หรือสายชนิด UTP  การออกแบบ Wired Network มักจะคำนึงถึงค่า Down-Time เป็นหลักโดยอาจจะกำหนดเป็นค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรืออาจจะกำหนดเป็นเปอร์เซนต์ของ Up-Time (หรือ Availability) แทนเช่น 99.999% Availability ก็คือ 10 DPM (defect per million) ซึ่งเมื่อคำนวณเป็นค่า Down-Time แล้วจะได้ประมาณไม่เกิน 5 นาทีต่อปี

เพื่อให้ได้ Wired Network ที่มีค่า Down-Time ต่ำ ๆ นั้น อุปกรณ์ และสายเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์จะต้องถูกออกแบบให้มีลักษณะแบบ Redundancy คือมีอุปกรณ์อีกชุดหนึ่ง หรือมีสายเชื่อมอีกชุดหนึ่ง ทำงานทดแทนในกรณีอุปกรณ์หลัก หรือสายเชื่อมหลักมีปัญหาเกิดขึ้นไม่สามารถใช้ต่อไปได้  ซึ่งเราได้ออกแบบโซลูชั่น Wired Network ที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบสามารถเลือกโซลูชั่นได้โดยง่าย

ระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรขนาดใหญ่ มักจะถูกออกแบบให้มี Availability ค่อนข้างสูง เพื่อรองรับ Data ของ Application ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ  ระบบจึงควรถูกออกแบบให้มีโครงสร้างแบบ Active-Active Redundancy ซึ่งจะทำให้ Down-Time มีค่าต่ำมาก ๆ 

Responsive image

ระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลาง มักจะมีงบประมาณจำกัดกว่าองค์กรขนาดใหญ่  ระบบจึงมักถูกออกแบบโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายมากกว่า โดยโครงสร้างแบบ Active-Standby Redundancy มักจะเหมาะสมกว่า แม้ว่า Down-Time มีค่ามากกว่าโครงสร้างแบบแรก

Responsive image

WLAN ถูกนำมาใช้ในองค์กรมากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยี Wireless Security ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น และราคาของอุปกรณ์ที่ลดลงอย่างมากในปัจจุบัน  นอกจากนี้ WLAN ยังถูกนำไปใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Network แต่ไม่ต้องการเสียงบประมาณในการเดินสายเคเบิลจำนวนมาก 

องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการใช้งาน WLAN เพื่อรองรับแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ  มักต้องการระบบ WLAN ที่มีเสถียรภาพสูง และมีความปลอดภัยสูง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดี ลักลอบเชื่อมต่อเข้าระบบ หรือขโมยข้อมูลสำคัญออกไปได้  ดังนั้นระบบจะถูกออกแบบให้มีการควบคุมจากส่วนกลางโดยใช้ Wireless Controller ซึ่งมีโครงสร้างแบบ Active-Active Redundancy เพื่อให้ระบบโดยรวมมี Down-Time ต่ำมาก ๆ

Responsive image

ระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลาง มักจะมีงบประมาณจำกัดกว่าองค์กรขนาดใหญ่  ระบบจึงมักถูกออกแบบโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายมากกว่า โดยโครงสร้างแบบ Active-Standby Redundancy มักจะเหมาะสมกว่า แม้ว่า Down-Time มีค่ามากกว่าโครงสร้างแบบแรก

Responsive image

เป็นโซลูชั่นที่ลดความซับซ้อนของการติดตั้ง Wireless Controller ซึ่งมักต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาศัยความสามารถของ Cloud Solutions โดยให้ฟังก์ชั่นการทำงานของ Wireless Controller ไปอยู่บน Cloud  เมื่อติดตั้ง WLAN AP เสร็จก็สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ รวมถึง Security Policy ของได้ทันที ไม่ต้องโซลูชั่นในลักษณะนี้เหมาะกับทั้งองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขาจำนวนมาก และต้องการควบคุมระบบ WLAN ของทุกสาขาจากส่วนกลาง และองค์กรขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัดไม่เพียงพอต่อการซื้อ Wireless Controller มาใช้ในองค์กร 

Responsive image

ปัญหา หรือข้อจำกัดในการใช้งาน Wide Area Network (WAN) ส่วนใหญ่คือ Delay ชองข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายที่มีระยะทางไกล  ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการใช้แอพลิเคชั่นแบบ Real-Time โดยเฉพาะภาพ และเสียง  และแอพลิเคชั่นที่ต้องส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่ในเวลาพร้อม ๆ กัน  ดังนั้นโซลูชั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้งาน WAN หรือ WAN Optimization จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน  โดยเฉพาะองค์กรที่มีหลายสาขาซึ่งเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย WAN

Responsive image

ในการบริหารจัดการ และดูแลรักษาระบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งานแอพลิเคชั่น ได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือสำคัญที่ถูกนำมาใช้ คือ Network Management Software ซึ่งมักประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่าง ๆ ดังนี้

Operation 

เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย เพื่อทำให้สามารถค้นพบปัญหาได้อย่างเร็วที่สุด ก่อนที่จะมีผลกระทบกับผู้ใช้งานระบบโดยรวม 

Administration 

เป็นฟังก์ชั่นการจัดสรรทรัพยากรของระบบเครือข่ายให้กับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม หรือแอพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อให้การควบคุมการทำงานของระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพ

Maintenance 

เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เช่น การ Upgrade Patch การเก็บ configuration parameters เพื่อใช้ตั้งค่าอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนตัวที่เสีย รวมถึงการปรับแต่งค่าเพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ดีขึ้นตามสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน

Provisioning

เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการจัดสรร และปรับแต่งทรัพยากรของระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถรองรับเซอร์วิสอย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายซึ่งอาจจะได้รับ Priority ที่แตกต่างกัน 

Network Monitoring Tools 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถส่ง Alert ผ่านทาง E-mail, SMS หรือสัญญาณเตือนรูปแบบอื่น ๆ ในกรณีที่เกิดความผิดปกติของอุปกรณ์

ไม่มีข้อมูล

Request a quote in seconds complete the form below to get your free quote

*